Az immateriális javak terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése!

Az értékcsökkenési leírás kicsit “unalmas” téma, de azért fontosnak tartom ennek a témának az elméleti rendszerezését! Kezdjünk neki!:))

Először az elméleti tudnivalókkal kezdem, utána bemutatom a könyvelését is, ami nem bonyolult!

A terv szerinti értékcsökkenés egy előre látható, előre tervezhető, az eszköz értékét csökkentő folyamatosan elszámolandó összeg.

Az értékcsökkenésről a Sztv. 52. §-a rendelkezik! Nézzük ennek a lényegét!

1. A befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét maximum 5 év alatt lehet leírni!

2. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely nem veszít használat során az értékéből, vagy amelynek értéke évről-évre nő, különleges értékéből, egyedi mivoltából adódóan.

3. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak után, kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.


4. Nem számolható el értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál.

5. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értéke, a vállalkozó döntésétől függően, a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolható el.

Nézzük a terv szerinti értékcsökkenés könyvelését!

T 571.( Terv szerinti értékcsökkenési leírás)

K 119. ( Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése)

Egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás:

T 572. ( Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás)

K 119. (Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése)


Terven felüli értékcsökkenés és visszaírása!

A terven felüli értékcsökkenés a terv szerinti értékcsökkenéssel szemben

  • előre nem tervezhető
  • nem várt események bekövetkezése esetén számolandó el!

A terven felüli értékcsökkenésnek két típusa van:

1. Piaci típusú terven felüli értékcsökkenés, az eszköz mérleg készítéskori piaci értékét hasonlítjuk a fordulónapi könyv szerinti értékhez!

Ha a piaci érték alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, és a tendencia tartós és jelentős, terven felüli écs-t számolunk el az eredmény terhére (ez  immateriális javak állománycsökkenése!) egyéb ráfordításként.( 866)

Elszámolására vagy a fordulónappal, vagy az állományból történő kivezetésekor kerül sor!

2. Nem piaci típusú terven felüli écs:  ha az eszköz használhatatlan, megsemmisül vagy hiányzik!

Az állományból való kivezetése:

vagy az eset bekövetkezésekor, vagy fordulónappal történik!

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása!

Erre akkor kerül sor, ha a piaci érték meghaladja a könyv szerinti értéket!

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása:

T 866 ( Terven felüli értékcsökkenés)

K 118 ( Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése)

Visszaírása( immateriális javak állomány növekedése!)

T 118( Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése)

K 966( Terven felüli értékcsökkenésének visszaírása)

Akkor kell terven felüli értékcsökkenést elszámolni, ha:

  1. az immateriális jószág könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb mint ezen eszköz piaci értéke
  2. értéke tartósan lecsökken, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan
  3. A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető
  4. A befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, megszüntetik, illetve eredménytelen lesz
  5. Üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét( a várható megtérülésként meghatározott összeget)

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben! Amennyiben az immateriális jószág megfelelően nem használható, megsemmisült vagy hiányzik, a terven felüli écs elszámolása után ki kell vezetni!


Ha a piaci érték alapján meghatározott terven felüli écs elszámolásának okai már nem, vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli écs-t meg kell szüntetni, az immateriális jószágot piaci értékre,legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre! kell visszaértékelni!


Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál!

A Selejtezést az immateriális javak körében terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni!

Várom a hozzászólásodat, kérdésedet.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)