Az adózás előtti eredményt növelő tételek!

Végre elhárult minden technikai akadály, így újra folytatom  számvitel témakörben a vizsgára való felkészítést!:))

A mérlegképes vizsgákon a társasági adóalapot is meg kell állapítani a társasági adó pontos kiszámításához! Lássuk mely tételek növelik az adózás előtti eredményt!

NÖVELŐ TÉNYEZŐK-a teljesség igénye nélkül

 • várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék


 • az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg


 • az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg – ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel


 • a jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az adózás rendjéről, továbbá a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik


 • a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, kivéve

  1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy

  2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll

 • az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege

 • a forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben


 • az adóévet megelőző év(ek)ben, az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozásra tekintettel elszámolt azon többletkedvezmény:

 • amelyre vonatkozóan az adózó az adóévben a tartós adományozásról szóló szerződésben vállaltakat a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette, vagy ennek kétszerese, ha az adózó bármely más ok miatt nem teljesített a szerződésnek megfelelően


Nem soroltam fel az összes növelő tényezőt, csak az általam legfontosabbnak tartottakat, és amelyek a vizsgán sűrűn szerepelhetnek!

Jól jegyezzétek meg a növelő tényezőket, mert ez kell a társasági adóalap és az adó, valamint az adózott eredmény pontos megállapításához!

Következő alkalommal a csökkentő tényezőkkel folytatom!

Szép Napot!

Üdvözlettel:

Laki Elvira

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)